www.madad.org.il

נתוני מדדים שונים לשימוש הציבור הרחב

גרף מדד המחירים לצרכן

מחשבון מדד המחירים לצרכן


גרף מדד תשומות הבניה

מחשבון מדד תשומות הבניה
גרפים לפי שנים

מדד המחירים לצרכן 2019 גרף
מדד המחירים לצרכן 2018 גרף
מדד המחירים לצרכן 2017 גרף
מדד המחירים לצרכן 2016 גרף
מדד המחירים לצרכן 2015 גרף
מדד המחירים לצרכן 2014 גרף


המידע נלקח מהאתר של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה
הנתונים מתעדכנים בזמן אמת*